سوال هر مخاطب و مصرف کننده ای همیشه نسبت به خدمات و محصولاتی که خریداری یا دریافت می کند ارائه خدمات پشتیبانی و ضمانت کیفیت می باشد. شاید بهتر است اینگونه بیان کنیم، همه می توانند خدمات یا محصولی را عرضه کنند ولی آیا همه ضمانت خدمات یا محصول عرضه شده را نیز بعهده می گیرند؟! در کشور ما ضمانت و خدمات پس از فروش غالبا به یک شعار تبلیغاتی جهت جذب مصرف کننده تبدیل شده است، و تنها شرکت هایی که خود را همیشه در جایگاه مصرف کننده قرار می دهند خدمات پس از فروش و ضمانت را بدرستی رعایت می کنند.

ضمانت چاپ چیست ؟!

ضمانت چاپ در توضیحی کوتاه به این صورت انجام میگیرد، در صورت عدم کیفیت و ایجاد خطای چاپی، برش و صحافی در مورد سفارشات ، آن سفارش بصورت مجدد چاپ و تحویل سفارش دهنده خواهد شد.